Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

1. Harfová soutěž prof. Karla Patrase je soutěž určená pro studenty hry na harfu od nejmladších žáků do věku 26 let, dosaženého v roce konání soutěže. Zakladatelkou soutěže a odborným garantem je absolventka prof. Karla Patrase MgA. Vendulka Vaňková.

2. Pořadatelem soutěže je Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6.
Organizační výbor soutěže:
– předseda organizačního výboru – ředitel školy Miloslav Tengler,
– odborný garant MgA. Vendulka Vaňková
– koordinátor soutěže MgA. Stanislava Bradová

3. Soutěž je jednokolová, určená pro tuzemské i zahraniční účastníky.

4. Soutěžící může být přihlášen pouze školou či jinou institucí, poskytující hudební vzdělání.

5. Přihlášení do soutěže je možno uskutečnit elektronicky – přihláška k dispozici na www.patrasharpcompetition.cz .

6. Soutěžní repertoár musí být uveden v plném znění: celé jméno autora, název skladby, věta – číslo a tempové označení.

7. Odeslání vyplněné přihlášky je zároveň vyjádřením souhlasu s podmínkami soutěže, zveřejněnými v soutěžním řádu a informačním letáku.

8. Za správnost údajů na přihlášce zodpovídá vysílající organizace, chybné údaje v přihlášce mohou být důvodem k diskvalifikaci účastníka.

9. Výkony soutěžících hodnotí a pořadí cen určuje porota jmenovaná pořadatelem soutěže a její rozhodnutí je konečné a neměnné.

10. Po skončení soutěže bude zveřejněna výsledková listina s průměrným bodovým hodnocením jednotlivých účastníků. Zároveň porota vybere soutěžící, kteří zahrají na koncertě vítězů a určí rozsah jejich vystoupení.

11. Případné výhrady k průběhu soutěže řeší soutěžící přímo s předsedou poroty nebo organizačním výborem.

12. Soutěžní vystoupení a koncert vítězů jsou veřejné. Nahrávání soutěžního výkonu je povoleno pouze se souhlasem účastníka nebo jeho zákonného zástupce.

13. Organizátor nezajišťuje pořízení zvukového ani obrazového záznamu.

14. Pořadatel nezajišťuje ani neproplácí dopravu, ubytování ani stravu soutěžících.

15. Finanční prostředky soutěž získává z účastnických příspěvků případně
z přidělených grantů a využívá je k organizačnímu zajištění, odměně, ubytování
a cestovnému pro porotce a pořízení cen pro soutěžící. Vyúčtování finančních prostředků bude zveřejněno.

16. Tento soutěžní řád je nedílnou součástí vyhlášení soutěže.