Ročník 2019-old

HARFOVÁ SOUTĚŽ  prof. KARLA PATRASE 2019

Soutěž se koná se souhlasem paní
Dagmar Patrasové.

pod záštitou 

Víta Šimrala
radního MHMP pro oblast školství a sociální politiky

a

Mgr. Ondřeje Koláře
Starosty městské části Praha 6

Zakladatel a pořadatel soutěže: 

Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6

U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00 Praha 6 – Břevnov
ve spolupráci a  Klubem přátel školy při ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

1. Cílem soutěže je propagace a popularizace hry na harfu, podpora vzájemného setkávání a srovnávání hráčských dovedností mladých harfistů.
Soutěž je jednokolová, určená studentům všech stupňů uměleckých škol do 26 let.

2.  Soutěžní kategorie:

1.

kat.

narození v roce 20011 a mladší

2-4 min

5.

kat.

narození  2002, 2003, 2004,

7-12 min

6.

kat.

narození 1999, 2000, 2001

10-16 min

7.

kat.

narození  1996, 1997, 1998

12-18 min

8.

kat.

narození 1993, 1994, 1995

14 – 20 min

Soutěžící 1. a 2. kategorie budou hrát pouze na háčkovou harfu a od 3. kategorie pouze na pedálovou harfu.

Spodní časový limit pro jednotlivé kategorie je závazný, při jeho nedosažení bude účastník diskvalifikován.

Horní hranici limitu lze překročit nejvýše o jednu minutu, poté bude soutěžní výkon přerušen bez vlivu na bodové hodnocení. 

Soutěžní vystoupení jsou veřejná. 

K dispozici jsou háčkové harfy značky Camac a pedálové harfy značky Lyon&Healy, kterou zastupuje pan Antony Gralak. Účastník může také hrát na svůj nástroj, který si dopraví na vlastní náklady a zodpovědnost. 

Pořadí soutěžících bude určeno během slavnostního zahájení vylosováním písmene, od kterého budou začínat všechny kategorie. Každý účastník bude mít před svým soutěžním výkonem zajištěnou možnost krátké přípravy.
Bezprostředně po skončení každé kategorie proběhne seminář s porotou.

3.  Repertoár:                                                                            

1. – 2. kat. – skladby dle vlastního výběru v rozmezí určeného časového limitu 

3. kat. – povinná skladba od Sylvie Bodorové a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a  romantismus (nebo moderna)

4. – povinná skladba od Bedřicha Dobrodinského: “SUITA PRO HARFU”  a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a  romantismus (nebo moderna)

5. kat. – povinná skladba od Bedřicha Dobrodinského: “SUITA PRO HARFU”a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a  romantismus (nebo moderna)

6. kat. – povinná skladba od J. F. Fischera: “4 ETUDY PRO SÓLOVOU HARFU”No. 4 Allegro vivo  a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a  romantismus (nebo moderna)

7. – 8. kat.povinná skladba  od Sylvie Bodorové: „Anemone“ a díla dvou různých stylových období viz. výše

Nejsou povoleny skladby s doprovodem druhého nástroje. 

Na vyžádání poroty soutěžící předloží  notový materiál interpretovaných skladeb.

HRA ZPAMĚTI je podmínkou ve všech kategoriích s výjimkou povinné skladby Sylvie Bodorové „ANEMONE“. 

4. Soutěžní porota bude složena z  pěti uznávaných hudebníků a pedagogů hry na harfu, které určí pořadatel soutěže. Rozhodnutí poroty je konečné a neměnné. 

Na závěrečném koncertě bude vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže. 

5. Přihlášky je možné zaslat elektronicky do 30. 9. 2017 – formulář  lze vyplnit na stránkách www.patrasharpcompetition.cz nebo www.zuspraha6.net pod záložkou Harfová soutěž prof. Karla Patrase, Přiložte doklad o zaplacení soutěžního poplatku ve výši 1 000,- Kč a kopii dokladu s datem narození (OP, rodný list, pas). Elektronická platba na účet 4332061/0100 s variabilním symbolem 7102019 musí být pro identifikaci platby označena názvem školy a příjmením soutěžícího. Teprve po obdržení účastnického poplatku  bude soutěžícím zaslána povinná skladba. Podání přihlášky slouží zároveň jako souhlas s podmínkami soutěže a případným zveřejněním jmen a fotografií soutěžících.

Pokud bude naplněna kapacita soutěže, pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout další přihlášky.

6. Soutěžní řád je nedílnou součástí vyhlášení soutěže 

(ke stažení na www.patrasharpcompetition.cz).