Ročník 2019

MEZINÁRODNÍ HARFOVÁ SOUTĚŽ PROF. KARLA PATRASE

3. ročník, 7. – 10. listopadu 2019

soutěž se koná se souhlasem paní
Dagmar Patrasové

pod záštitou
PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D.
radního MHMP pro oblast školství a sociální politiky
a
Mgr. Ondřeje Koláře
starosty městské části Praha 6

Zakladatel a pořadatel soutěže:
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6
U Dělnického cvičiště 1/1100 B
169 00 Praha 6 – Břevnov

ve spolupráci s Klubem přátel školy při ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

1. Cílem soutěže je propagace a popularizace hry na harfu, podpora vzájemného setkávání a srovnávání hráčských dovedností mladých harfistů. Soutěž je jednokolová, určená studentům všech stupňů uměleckých škol do 26 let

2. Soutěžní kategorie:

1. kategorie narození v roce 2011 a mladší 2 – 4 min
2. kategorie narození 2009, 2010 3 – 5 min
3. kategorie narození 2007, 2008 4 – 8 min
4. kategorie narození 2005, 2006 5 – 10 min
5. kategorie narození 2002, 2003, 2004 7 – 12 min
6. kategorie narození 1999, 2000, 2001 10 – 16 min
7. kategorie narození 1996, 1997, 1998 12 – 18 min
8. kategorie narození 1993, 1994, 1995 14 – 20 min

Soutěžící 1. a 2. kategorie budou hrát pouze na háčkovou harfu a od 3. kategorie pouze na pedálovou harfu. Spodní časový limit pro jednotlivé kategorie je závazný, při jeho nedosažení bude účastník diskvalifikován. Horní hranici limitu lze překročit nejvýše o jednu minutu, poté bude soutěžní výkon přerušen bez vlivu na bodové hodnocení. Soutěžní vystoupení jsou veřejná. K dispozici jsou háčkové harfy značky Camac a pedálové harfy značky Lyon&Healy a zn. Salvi, kterou zastupuje pan Antony Gralak. Účastník může také hrát na svůj nástroj, který si dopraví na vlastní náklady a zodpovědnost.
Pořadí soutěžících bude určeno během slavnostního zahájení vylosováním písmene, od kterého budou začínat všechny kategorie. Každý účastník bude mít před svým soutěžním výkonem zajištěnou možnost krátké přípravy. Bezprostředně po skončení každé kategorie proběhne seminář s porotou.

3. Repertoár:
1. – 2. kat. – skladby dle vlastního výběru v rozmezí určeného časového limitu
3. kat. – povinná skladba od Sylvie Bodorové: HOPINDO a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a romantismus (nebo moderna)
4. kat. – povinná skladba od Bedřicha Dobrodinského“SUITA PRO HARFU” – “Gavota” (2. část) – bez repetic a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a romantismus (nebo moderna)
5. kat. – povinná skladba od Bedřicha Dobrodinského“SUITA PRO HARFU” – “Quasi polonéza” (4. část) a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a romantismus (nebo moderna)
6. kat. – povinná skladba od J. F. Fischera: “4 ETUDY PRO SÓLOVOU HARFU” – “No. 4 Allegro vivo” a dvě díla dvou různých stylových období – baroko (nebo klasicismus) a romantismus (nebo moderna)
7. – 8. kat. – povinná skladba od Sylvie Bodorové: “ANEMONE“ díla dvou různých stylových období viz. výše
Nejsou povoleny skladby s doprovodem druhého nástroje.
Na vyžádání poroty soutěžící předloží notový materiál interpretovaných skladeb.
HRA ZPAMĚTI je podmínkou ve všech kategoriích s výjimkou povinné skladby Sylvie Bodorové „ANEMONE“.

4. Soutěžní porota bude složena z  pěti uznávaných hudebníků a pedagogů hry na harfu, které určí pořadatel soutěže. Rozhodnutí poroty je konečné a neměnné. Na závěrečném koncertě bude vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže.

5. Přihlášky je možné zaslat elektronicky do 30. 9. 2019 – formulář lze vyplnit na stránkách www.patrasharpcompetition.cz nebo www.zuspraha6.net pod záložkou Harfová soutěž prof. Karla Patrase. Přiložte doklad o zaplacení soutěžního poplatku ve výši 1 000,- Kč.  Doklad s datem narození (OP, rodný list, pas) můžete přiložit k přihlášce, nebo jej předložíte při prezenci. Elektronická platba na účet 4332061/0100 s variabilním symbolem 7102019 musí být pro identifikaci platby označena názvem školy a příjmením soutěžícího. Teprve po obdržení účastnického poplatku bude soutěžícím zaslána povinná skladba. Do 30. září 2019 je možné měnit soutěžní program. Podání přihlášky slouží zároveň jako souhlas s podmínkami soutěže a případným zveřejněním jmen a fotografií soutěžících. Pokud bude naplněna kapacita soutěže, pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout další přihlášky.

6. Soutěžní řád je nedílnou součástí vyhlášení soutěže (ke přečtení zde).